Vernacular - English


K


koo2cjorLeŋ dɩ baal koo haal kɔ.Let a man or woman come.
koofinplastic beads
kooluŋkona kind of bird
korivto hold, carry with one's handsid. Ʋ bɩ sʋʋŋ koro.She has no control over death.id. Ʋ bɩ wɩaa laa kukori.He does not harbour a grudge.Ʋ kori sime.She collected funeral donations.
kori koriadv.very dry, completely emptyViliŋ hɩla kori kori.The well is dried out.
korimicftɩgɛvto hold tightly, hugKorimi bile woruŋ.Hold the child tightly.
korumbaalanrival
koruŋnchief's dais, raised platform
kosivto snap, try to catch, gesture of calling sb. with the handVaha la kosi nanchʋɔsʋŋ.The dog snapped at flies.
vto comeMá kɔ dɩa.Come home.
kɔbʋnpenny (one pesewa){Ha}
kɔgɩlɩɩrʋnperson who attracts ghosts or becomes involved with ghosts
kɔgʋŋnghost
kɔlɩbɔcfbʋrʋntʋa n(Hs.) glass bottle6.7.7Container
kɔlɩɩŋnbrass, bronze, copper
kɔlɩmɛv1to pack belongings and move, to ransackGaaraa jʋʋ kɔlɩmɛ ʋ dɩa kɩaa kala.Thieves ransacked his whole room.2 to burn down completelyNyiniŋ joŋ ʋ baga kala kɔlɩmɛ.The fire burnt down his farm completely.
kɔnɛnlyre
kɔŋvto be lean, thinNɛŋ la kɔŋɔ nɛ.The cow is lean.
kɔŋkɔŋntin, cankɔŋkɔŋ nammɩatinned meat or fish
kɔŋŋʋlɔŋadv.lean, thinBaal la ŋaa kɔŋŋʋlɔŋ nɛ.The man is thin.
kɔrɩgɛ/kɔrɩkɛvto slaughter, killMɩ nyɩmma kɔrɩgɛ suuŋ.My father killed a guinea fowl.
kɔrɔkɔrɔn(Hs.) bolt, padlock
kɔsɛvto wear out, be tornŊ nɩɩ laalɛ ŋ gɛrɩŋ, ʋ jaŋ kɔsɛ.If you wear your cloth it will wear out.
-kɔsʋŋcf-kɩaŋ kpaaŋadjsfxworn out, tornnɛntɛŋkɔsʋŋworn out shoe
kɔtaacfbiri biriadv.(Hs.) not at allMɩ bɩ sɛyɛ, kɔtaa.I do not agree at all.