Vernacular - English


P


pʋgʋmɛvto be weak, exhaustedŊ nɛ bɩ waa aŋ faasa tɩŋ tɩntɩŋŋaa, ŋ jaŋ pʋgʋmɛ.If you are not grown up yet and you work much, you will weaken.
pʋgʋmʋŋnweevil1.6.1.7Insect
-pʋgʋŋadjsfxweakgelipʋgʋŋa weak catnɩpʋgʋŋa weak, sick person
pʋ́gʋ́sɛ́v1to put little oil in food, to apply little pomadeBa yie kɛŋ nʋʋ la pʋgʋsɛ suono la nɛ.They added very little oil to the beans.Nʋʋ la bɩ yʋgɛ, ŋɩɩ nɛ tɩɩ la kaa pʋgʋsɛ la nɩsaa.The pomade is not enough, that is why we applied little on our hands. 2to be weak, not strongBile pʋgʋsa nɛ.The child is not well grown.
pʋɩvto get soft, soggyŊ joŋ kuorimɩaa hɛ lɩɩŋ lɛ, ba jaŋ pʋɩ.If you soak corn it will soften.
pʋ̀lvto be light, bright, whiteTaŋ ha bɩ pʋla.It is not light yet.
pʋllɛvto get white, to make white, to shineDɩ ŋ chɛsɛ ŋ gɛrɩŋ ʋ jaŋ pʋllɛ.If you wash your shirt it will get white.
pʋlʋmʋŋn1light, illumination, brightness2open cleared plot of land
pʋmpʋanflatulence, wind
pʋnandomestic animal1.5Plant
pʋnʋŋnhair, fur, bristle, feathers
-pʋnʋŋnsfxhair, fur, bristlenyupʋnaahair (of the head)bʋʋpʋnaagoat's fur2.1Body
pʋŋv1to absorb sth., swellƲ sɩŋ gaarɩ nɛ ʋ pʋŋ.She soaked gari and it absorbed water.2to constipateƲ bɩ banjɩra wuo mʋ, ʋ pʋŋa nɛ.He cannot go to the toilet because he is constipated.2.1Body3to increase, be manyNɛsɩŋ pʋŋa nɛ.The cows have increased.
pʋŋana kind of insect, if animals eat it they will get a blotted stomach1.6.1.7Insect
pʋŋmɩaŋna kind of insect 1.6.1.7Insect
pʋŋŋmɛnɩŋnanimal donated to in-laws as contribution to a funeral performance1.6.1.1Mammal
pʋɔgɛvto thin outPʋɔgɛ mɩa la ta.Thin out the millet.
pʋɔlɛvto move togetherNɩaa pʋɔla kʋkɔ yɔbɔ dʋgʋgʋ.Many people were coming to the market together.
-pʋɔŋadjsfxrotten thing, (form of pʋa)nammɩɩpʋɔŋrotten meatgɛrɩpʋɔŋinferior clothbiipʋɔŋspoilt child
pʋɔran(Engl.) powder
pʋɔrɛvto swell, riseŊ hɛ sɩbʋrʋŋ boroboro lɛ, ʋ jaŋ pʋɔrɛ.If you put yeast into the dough it will rise.
pʋ́ɔsɛ́vto grow, be grown up, of ageMɩ jaŋ jaa haala pɩ mɩ bile, ʋ pʋɔsa nɛ.I will get a wife for my son, he is grown up now.
pʋ̀ɔsɛ̀vtear (cloth etc.)Ba yuo dɔŋɔ nɛ ba kɛŋ ʋ gɛrɩŋ pʋɔsɛ.He fought with someone and they tore his cloth.
pʋrɛvto harvest fruit when not completely ripeMá pʋrɛ moŋgo la.Harvest or pluck all the mangoes.