Vernacular - English


T


tʋɔpʋltɩɩnangood/righteous personBaal la ŋaa tʋɔpʋl tɩɩna nɛ.The man is a righteous man4.3.1Good, moral
tʋɔrɛcfkirivto run after, pursueVaha tʋɔra to chuomo harɩŋ.The dog chased the rabbit.7.2.6Pursue
tʋɔrʋŋcfpaa tʋɔrʋŋnash5.5Fire
tʋ́ɔsɛ́vto vomitMɩɩ chɛ mɩ tʋɔsɛ nɛ.I feel like vomiting.2.5Health2.5.1Sick2.2Body functions
tʋ̀ɔsɛ̀v1harvestMɩɩ tʋɔsɛ suonoo nɛ.I am harvesting beans.6.2.5Harvest2to pick, to pick one by oneTʋɔsɛ tabɩaa banɛsɛ pɩmɛ.Pick four stones for me.3choose, sellectMɩ jaŋ tʋɔsɛ kɩalɩŋ sɩ zɔmɔ.I will sellect the good ones.
tʋɔtɔgɔadjhard-hearted, unsympathetic
tʋɔtɔrʋŋnhappiness, joy3.4.1.2Happy
tʋɔwɩɩŋnsympathy, compassion4.3.1Good, moral
tʋrawen(Eng.) trowel
tʋtʋɔbaanɩŋn1spine, backbone2.1Body2centre, in the middle
tʋʋvto put insideJoŋ daaŋ tʋʋ bʋa la lɛ.Put a stick inside the hole.
tʋʋbiiŋnhoney-bee1.6.1.7Insect
tʋʋgugoŋna wooden beehive
tʋʋjagacftʋʋkeliŋtʋʋpɛɛŋnhoneycomb without honey in it6.3.7Animal products
tʋʋkeliŋcftʋʋjagatʋʋpɛɛŋnbees' wax6.3.7Animal products
tʋʋlɛv1to be straightNyagɛ daa la dʋʋ tʋʋlɛ.Straighten the pole.8.3.1.3Straight2to be correctWɩɩla ŋ sɩ bʋla bɩ tʋʋla.What you said is not correct.8.3.7.7Right, proper
tʋʋnɛ niiŋidto be angry, to be annoyedBaal la tʋʋnɛ niiŋ.The man is annoyed.3.4.2.3Angry
tʋʋŋnhoney5.2.3.2Food from animals
tʋʋpɛɛŋcftʋʋjagatʋʋkeliŋnhoneycomb with honey in it6.4.4Beekeeping
tʋʋpupoiŋnpot beehive6.4.4Beekeeping
tʋʋrɛvto pull out, draw outƲ tʋʋrɛ daasɩ la kaa mʋ hɛ nyiniŋ.She took the wood (out of the pile) and put it onto the fire.7.3.2.8Pull
tʋʋsɛcfgɩɛsɛgɩrɩsɛvto insult, abuseDɩ ŋ nɛ tʋʋsɛmɛ, mɩna bɩŋ tʋʋsɛ.Even if you insult me, I will not abuse you back.3.5.1.8.2Insult