yagɩsɛvto get fewerPiedaara bɩ piesee ka beŋ woruŋ, ŋɩɩ nɛ tɩɩ ba kala yagɩsɛ.The shepherd is not taking good care of the sheep, that is why there are only a few left.