paasɛv1to peelƲʋ paasɛ pɩaa nɛ.She is peeling the yams.2to scratchKʋŋ nɛ dɩmʋ, ʋʋ paasɛ ʋ yaraa.Something stung him so he scratched himself.3to sharpen (a pencil)Paasɛ pɛnsɩl.Sharpen the pencil.4to scrapePaasɛ pupoila woruŋ.Scrape the pot well.