ŋmʋʋv1to blow, play a flute or hornBa dɩa ŋmʋʋ nyile.They blew a horn yesterday.2to make a rope, to form a webƲ jaŋ ŋmʋʋ ŋmɛnɩŋ.He will make a rope.