magɩsɛv1to measureMɩ ŋaa meesiŋ nɛ, ʋ maga mɩ magɩsɛ kɩaa.As a mason I have to measure things.2to test, to try sb.Mɩ joŋ moribiiŋ a bil teibil nyuŋ dɩ mɩ magɩsɛ bile nɛ.I put a coin on the table to test the child.