magɛcfchɛ̀rɛ́v1to be sufficient, fitƲ magɛ sikuuri mʋnʋŋ nɛ.He is old enough to go to school.2to have enoughBɩra sɩ́ lɩɩ la ŋaa kɔ, mɩ maga nɛ.Do not get any more water, I have enough.3to be necessaryƲ maga dɩ mɩ mʋ asibiti.I have to go to the hospital.