bʋ̀gɛ̀cfjaav1to betroth, give a girl in marriageƲ joŋ ʋ tolo bʋgɛ nɛ.He gave his daughter in marriage.2.6.1Marriage2to marry (a man)Mɩ jaŋ bʋgɛ baala deeŋ.I am going to marry this man.