magɛ dɔŋɔv phr1to be equalLa kala time magɛ dɔŋɔ nɛ.We all have equal pay.2to be level, flat, evenTinteeŋ magɛ dɔŋɔ.The floor is level.