ta lɩɩŋid1pour libationMá mʋ ta lɩɩŋ pɩ naabalɩmaba.Go and pour libation to the ancesters.7.3.4.5Actions of the hand2to urinateMɩɩ chɛ mɩ ta lɩɩŋ nɛ.I want to urinate.