nyʋgɛcfnyʋʋsɛvto close the eye half way, to squintƲ sɩaa wɩɩ nɛ, ŋɩɩ nɛ tɩɩ ʋ kaa nyʋgɛ ŋɩɩ.His eyes are hurting, that is why he is squinting them like that.