-haa1n sxsfxdifficult, problematicwʋhaaa difficult problem2-adjsfxbecome wildNɛŋ la bɩrɩmɛ kʋhaa nɛ.The cow has become wild.3adjsfxbitterdɩhaarɩŋbitter soup