gbillicflaarɛlɛnnɛvto searchŊ joŋ mɩ gɛrɩŋ kaa mʋ dɩa, mɩ jaŋ mʋ gbilli ŋ dɩa.If you take my dress home I will come and search your house.