chɩgɩsɛcfjagɩsɛjigisivto shake a rattle, bell, or sth. in a bottleYoho lɛ ba yie joŋ chɩnchɩga a chɩchɩgɩsɛ.During a funeral they shake the rattle all the time.7.3.1.3Shake