chalɩbɛvto steam, to warmWaarɩŋ nɛ kɛmmɛ, mɩ kɛŋ mɩ nɩsaa chɩchalɩbɛ nyiniŋ.I am feeling cold, and so am warming my hands over fire.