bàarɛ̀vto roam, walk around aimlesslyƲ bɩ tɩntɩmɩɩ kɛnɛ, ŋɩɩ nɛ ʋ bɩbaarɛ.He has no work that is why he is roaming.7.2.2.8Move back and forth