paa tʋɔrʋŋcftʋɔrʋŋid1revengeBa ŋmoo ʋ ŋaana nɛ ʋ mʋ paa tʋɔrʋŋ.They have beaten his junior brother and he revenged.2sacrifice in order to appease an idolƲ chei wɩɩ nɛ a pɩpaa tʋɔrʋŋ.He did something wrong and was appeasing the gods.