yagɛv1to throw and hit, splash out sth. and hitƲ yagɛmɛ arɩ tabɩɩŋ.He stoned me.7.3.1.1Throw2to play a finger bellƲ yagɛ kpala.He played a finger bell.3to lock a doorŊ yagɛ mɩ boiŋ niiŋ nɛɛ?Did you lock my door?4to have sexNʋʋ haal nɛ ʋ yagɛ ba kɛŋ.He played sex with somebobdy's wife and they caught him.id. Wulumuŋ yaga nɛ.It is hot season.