chaanɛv1to shine, be alightNyiniŋ chaana hɛ ʋ sɩaa lɛ.The light reflected on his eyes.8.3.3Light2to take fireHaala chaanɛ nyiniŋ ʋ hadɔŋɔ dɩa lɛ.The woman took fire from her neighbour's house.