hucffàa v1to hideBile na ʋ nyɩmma ʋʋ kɔ, ʋ hu.When the child saw his father coming he hid.2to festerDɩ ŋ nɛ bɩ naawɩɩl la nyuŋ bene ʋ jaŋ hu.If you don't treat the sore, it will fester.