laa sɩpaaŋv phrfirst, do sth. first ...Mɩ laa sɩpaaŋ mʋ yɔbɔ nɛ, anna mʋ mɩ nandɔŋɔ dɩa.First I went to the market and then to my friend's house.