lɩɛrɛcfzʋgʋlɛvto lose weight, be sicklyBile lɩɛra nɛ, ʋ naaŋ kɛŋ puo nɛ daŋ ʋ lɛ.The child is sickly, because his mother is pregnant.2.5Health2.5.1Sick